Regulamin serwisu Listy do mamy

§ 1
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Regulamin –zbiór ogólnych zasad stanowiących prawne podstawy korzystania z Serwisu, dotyczących poszczególnych Usług, dostępnych w ramach Serwisu.
2. Administrator Serwisu - Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000116926, NIP: 7311751025, REGON: 472293752 o kapitale zakładowym w wysokości 718 430 000,00 zł, pokrytym w całości.
3. Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, składająca się z treści dostępnych dla wszystkich Użytkowników internetu przeglądających Serwis oraz z treści dedykowanych dla Uczestników Serwisu, dostępnych na ich indywidualne i dobrowolne żądanie, umożliwiająca Użytkownikom i Uczestnikom Serwisu korzystanie z informacji opracowanych przez Administratora Serwisu lub jego partnerów, dostępny pod adresem internetowym http://www.listydomamy.pl
4. Użytkownik –osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
5. Uczestnik Serwisu- zarejestrowany Użytkownik Serwisu,
6. Usługi elektroniczne - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora Sieci lub inne podmioty, na podstawie umów zawartych z Administratorem Sieci,
7. Usługi informacyjne – treści udostępnianie na indywidualne żądanie Uczestnika Serwisu zawarte w zasobach Serwisu, w tym w szczególności materiały autorskie pochodzące z Serwisu. Wszystkie materiały uzyskane przez Użytkownika i Uczestnika Serwisu, w tym w szczególności artykuły prasowe oraz utwory graficzne, jeśli stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Administratora Serwisu lub osób trzecich, podlegają ochronie prawnej.
8. Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Administratora Serwisu, której treścią jest przesyłanie informacji na wskazany przez Uczestnika Serwisu adres e-mail.
 
§ 2
Postanowienia ogólne
1.Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania Regulaminu.
2. Serwis jest dostępny pod adresem internetowym http:// www.listydomamy.pl i skierowany jest do Użytkowników, tj. do rodziców, przyszłych rodziców, opiekunów (prawnych i faktycznych) oraz wszelkich innych osób, które ze względów osobistych lub zawodowych są zainteresowane tematyką ciąży, porodu, rozwoju dziecka w etapie płodowym, noworodkowym i niemowlęcym.
3. Serwis jest nakierowany na promocję i ochronę stanu zdrowia kobiet w ciąży oraz młodych matek i dzieci do 2 roku życia.
4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i dobrowolne.
5. Serwis składa się z treści dostępnych dla wszystkich Użytkowników internetu przeglądających Serwis oraz z treści dedykowanych dla zarejestrowanych Uczestników Serwisu, dostępnych na ich indywidualne i dobrowolne żądanie.
6. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a informacje w nim zawarte nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i jako takie nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej.
 
§ 3
Rejestracja Uczestnika Serwisu
1. Uczestnikiem Serwisu jest osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni łącznie poniższe warunki:
a) poprawnie wypełni formularz rejestracyjny, prześle go drogą elektroniczną do Administratora Serwisu i skutecznie zakończy proces rejestracji,
b) przejdzie poprawnie weryfikację po rejestracji (po otrzymaniu wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail, potwierdzi poprawność adresu za pomocą przesłanego hiperłącza),
c) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Jeden Uczestnik Serwisu spełniający warunki korzystania z Serwisu może założyć tylko jedno konto w Serwisie.
3. Do konta Uczestnika Serwisu może zostać dodany inny współużytkownik konta – nie ma limitu co do ilości współużytkowników.
4. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podawać prawidłowe i prawdziwe dane osobowe. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Serwisu ma obowiązek dokonania ich niezwłocznej aktualizacji.
5. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych w formularzu rejestracyjnym może różnić się w zależności od statusu Uczestnika, a także wyborów dokonanych w Formularzu rejestracyjnym.
6. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik ma możliwość podania danych nieobowiązkowych lub wyrażenia zgód nieobowiązkowych na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z formułami podanymi w formularzu rejestracyjnym.
7. Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, Administrator Serwisu przekazuje Uczestnikowi Serwisu na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o sposobie dokonania aktywacji i przyznaniu indywidualnego konta internetowego.
8. Po prawidłowo wykonanej i aktywowanej rejestracji w Serwisie, Uczestnik Serwisu ma dostęp do swojego profilu z poziomu logowania do Serwisu.
9. Zarejestrowany Uczestnik Serwisu ma możliwość, po zalogowaniu, edycji swoich danych oraz dobrowolnego dodawania dodatkowych informacji w swoim profilu.
10. Uczestnik Serwisu ma możliwość zapraszania współużytkowników poprzez podanie ich adresu email oraz innych danych wskazanych w formularzu.
 
§ 4
Funkcjonalności Serwisu
Serwis oferuje następujące funkcjonalności:
a) możliwość rejestracji Użytkownika w ramach swojego konta,
b) otrzymywanie dedykowanych wiadomości, w tym newsletterów uruchamianych stopniowo wraz z rozwojem Serwisu, możliwościami technicznymi i organizacyjnymi Administratora Serwisu,
c) możliwość uczestnictwa w ewentualnych konkursach z nagrodami,
d) możliwość przeglądania dedykowanych treści, w tym poradników w formie artykułów umieszczonych w serwisie,
e) możliwość prowadzenie indywidualnego kalendarza ciąży,
f) możliwość prowadzenia pamiętnika oraz wgrywania własnych zdjęć (w limicie wagowym 1Mb /1 zdjęcie),
g) inne funkcjonalności (uruchamiane stopniowo wraz z rozwojem Serwisu, możliwościami technicznymi i organizacyjnymi Administratora Serwisu) z zakresu rozwoju ciąży, zdrowia mamy i dziecka.
 
§ 5
Warunki techniczne świadczenia usług
Właściwe wyświetlanie stron Serwisu oraz bezproblemowe korzystanie z Usług elektronicznych, świadczonych za pośrednictwem strony http://www.listydomamy.pl, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika lub Użytkownika Serwisu następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a) system operacyjny: iOS 12 lub nowszy, Android OS 4.1 lub nowszy, Mac - OS X 10.11 lub nowszy, komputery stacjonarne i laptopy z systemem Windows 7 lub nowszym
b) dostęp do sieci Internet poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalnej 1024 Kb/s dla pobierania informacji i 512 Kb/s dla wysyłania informacji; 1024 Kb/s --> min 10Mbit/s
c) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowsza wersja ww. przeglądarek, obsługująca CSS i Java Scripty, z włączoną obsługą plików cookies i akceptacją wyskakujących okienek (pop – up).; Do prawidłowego korzystania z serwisu zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych Google Chrome, Firefox Mozilla, Opera, Safari, Microsoft Edge, Microsoft Internet (Internet Explorer 11 w dniu 15 czerwca 2022r. utraci wsparcie Microsoft)
d) karta graficzna o dowolnej pamięci wspierającej rozdzielczość,
e) sterowanie za pomocą myszy komputerowej i klawiatury albo ekranu dotykowego.
 
§ 6
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego, wybranej przez niego stron WWW, zawierającej treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takiej stron Serwisu.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili wyjścia przez Użytkownika ze stron Serwisu.
3. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez Administratora Serwisu podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług.
 
§ 7
Newsletter
1. Administrator Serwisu świadczy usługę Newslettera na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i dobrowolne (po zapisaniu się na subskrypcję
Newslettera).
3. Przed dokonaniem zapisu na usługę Newslettera, Uczestnik Serwisu powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
4. Uczestnik Serwisu może zapisać się na usługę Newslettera przez podanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5 i 6 poniżej.
5. Administrator Serwisu, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Uczestnika Serwisu, ma prawo do wysyłania za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na wskazany przez Uczestnika Serwisu adres e-mail. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Administratora Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących.
6. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Uczestnika Serwisu adres e-mail.
7. Uczestnik Serwisu w każdym czasie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów lub zaznaczając odpowiednie pole w swoim profilu w Serwisie, po uprzednim zalogowaniu się do niego.
8. Usunięcie konta Uczestnika Serwisu z bazy adresowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Administratora Serwisu zgłoszenia.
 
§ 8
Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu
1. Uczestnik Serwisu zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu i dokonywania w nim zmian, do zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Serwisu lub wprowadzania nowych Usług, bez konieczności uprzedzania Użytkowników i Uczestników Serwisu o swoich zamiarach.
3. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.
4. Administrator Serwisu jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści, co do których powziął wiarygodną wiadomość lub otrzymał urzędowe zawiadomienie, że są bezprawne, na zasadach opisanych w dalszych postanowieniach Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Administrator Serwisu zastrzega, że nie odpowiada za to, czy korzystanie z Serwisu, sprosta oczekiwaniom Użytkownika lub Uczestnika Serwisu, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
6. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika lub Uczestnika Serwisu informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci.
7. Uczestnik Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych przez niego w Serwisie informacji, zdjęć, wypowiedzi, komentarzy lub opinii i zamieszczając je przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie naruszenia dóbr osób trzecich lub ich praw.
 
§ 9
Prawa własności intelektualnej
1. Utwory znajdujące się w Serwisie, w tym w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki i materiały wideo, podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności Kodeks cywilny, Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Użytkownicy oraz Uczestnicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez korzystanie z utworów Użytkownicy lub Uczestnicy Serwisu nie nabywają do nich żadnych praw, w tym m.in. nie uzyskują licencji.
3. Użytkownicy oraz Uczestnicy Serwisu zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
4. Uczestnicy Serwisu poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników i Uczestników Serwisu w zakresie ich osobistego użytku, a Administrator Serwisu uprawniony jest do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów w ramach udzielonej mu niewyłącznej licencji.
 
§ 10
Reklamacje
1. Uczestnik Serwisu może zgłosić Administratorowi Serwisu reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Administratora Serwisu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik Serwisu winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
3. Administrator Serwisu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika Serwisu, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 
§ 11
Dane osobowe w Serwisie
1. Zgodnie z art. 13 i art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Adamed Pharma S.A., z siedzibą w Pieńkowie, przy ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym skontaktować się można drogą elektroniczną na adres: iod@adamed.com.
2. Administrator przetwarza jedynie dane konieczne do korzystania przez usługobiorców z Serwisu tj.:
- dane kontaktowe i identyfikujące (nazwisko i imiona, adres zamieszkania, numer telefonu, adresy elektroniczne, oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie ww. danych),
- dane zdrowotne (tzn. informacje o stanie zdrowia oraz przebiegu ciąży), na których przetwarzanie Użytkownik wyraża zgodę podczas rejestracji,
- oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Użytkownik korzysta,
- informacje o fakcie skorzystania przez Użytkownika z usług, w tym informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi.
Adres e-mail Użytkownika może także zostać wykorzystany do otrzymywania newslettera w przypadku wyrażenia na to zgody.
W ramach serwisu przetwarzana może być również dana osobowa w postaci wizerunku, w tym wizerunku dziecka, jeżeli został przez Użytkownika zamieszczony w serwisie.
3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach:
a) realizacji umowy o świadczenie usług związanych z korzystaniem z Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy; przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia (np. danych o przebiegu ciąży), których przekazanie jest niezbędne do realizacji umowy, następuje na podstawie wyrażonej przez Użytkownika odrębnie zgody (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: iod@adamed.com.pl, jednakże jej wycofanie będzie skutkować niemożliwością korzystania z konta, które zostanie usunięte przez Administratora.
b) ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z realizacją umowy – przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez okres związany z przedawnieniem roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym realizacji działań marketingowych (reklamy, marketingu bezpośredniego, badań rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorcy z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług przez usługodawcę) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – aż do momentu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
4. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną newslettera lub informacji handlowych na podany adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z zm.). Zgoda może być w każdej chwili wycofana.
5. Przewidywanymi odbiorcami danych są pracownicy i współpracownicy Administratora i spółek z nim powiązanych, dostawcy systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje administrator, podwykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów przetwarzania, kancelarie prawne i firmy doradcze w zakresie niezbędnym w przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
6. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu zadania pytań, skierowania żądań lub zgłaszania skarg odnoszących się do ochrony danych osobowych Użytkownika należy kontaktować się z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych: iod@adamed.com.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Serwisu.
 
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2021 r.
2. Regulamin podlega prawu polskiemu.
3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Administrator Serwisu poinformuje Uczestnika Serwisu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. Spory powstałe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny. Uczestnik Serwisu może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Uczestnik Serwisu będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.listydomamy.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
6. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.