POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jako firma odpowiedzialna i działająca etycznie szanujemy prawo do ochrony Państwa danych osobowych. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu Listy do mamy (listydomamy.pl). Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnej treści niniejszej Polityki prywatności, gdyż w związku z ciągłym rozwojem usług świadczonych przez Adamed zmianom mogą podlegać również przyjęte przez nas procedury przetwarzania danych osobowych.

Kto decyduje o serwisie Listy do mamy (listydomamy.pl)?

Strona internetowa listydomamy.pl jest własnością Adamed Pharma S.A., która jednocześnie jest administratorem danych w odniesieniu do wszelkich zebranych tą drogą danych osobowych. Dbamy o ochronę prywatności informacji, jakie możemy gromadzić na temat osób odwiedzających niniejszy serwis, dlatego mają one zbiorczą i bezosobową formę. Za pomocą plików cookies (niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych) Adamed Pharma S.A. w celu prawidłowego świadczenia usług zbiera informacje o tym, w jaki sposób i jak często korzystają Państwo z naszego serwisu (zbierane dane to m. in. wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego usługobiorca przeszedł na strony serwisu, rodzaj przeglądarki, z jakiej usługobiorca korzysta, innych informacji transmitowanych protokołem http). Pliki te nie gromadzą Państwa danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność Państwa systemu bądź danych, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez Państwa usunięte. Serwis nie jest adresowany do dzieci.

Kto decyduje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Adamed Pharma S.A., z siedzibą w Pieńkowie, przy ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów.
Jakiego rodzaju dane przetwarzamy?
Informujemy, że Adamed Pharma S.A. przetwarza dane konieczne do korzystania przez usługobiorców z serwisu Listy do mamy (listydomamy.pl), tj.:
• dane kontaktowe i identyfikujące (nazwisko i imiona, adres zamieszkania, numer telefonu, adresy elektroniczne, oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie ww. danych),
• dane zdrowotne (tzn. informacje o stanie zdrowia oraz przebiegu ciąży), na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę podczas rejestracji,
• oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Państwo korzystaliście,
• informacje o fakcie skorzystania przez Państwa z usług, w tym informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi.
Państwa adres e-mail może także zostać wykorzystany do otrzymywania newslettera w przypadku wyrażenia na to zgody.
W ramach serwisu przetwarzana może być również dana osobowa w postaci wizerunku, w tym wizerunku Państwa dziecka, jeżeli został przez Państwa zamieszczony w serwisie.

Jakie są podstawy i cele przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) realizacji umowy o świadczenie usług związanych z korzystaniem z serwisu Listy do mamy (listydomamy.pl) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy; przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia (np. danych o przebiegu ciąży), których przekazanie jest niezbędne do realizacji umowy, następuje na podstawie wyrażonej przez Państwa odrębnie zgody (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: iod@adamed.com.pl, jednakże jej wycofanie zgody będzie skutkować niemożliwością korzystania z konta, które zostanie usunięte przez administratora.
b) ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z realizacją umowy – przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez okres związany z przedawnieniem roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym realizacji działań marketingowych (reklamy, marketingu bezpośredniego, badań rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorcy z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług przez usługodawcę) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – aż do momentu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Dokonując rejestracji w Serwisie mogą Państwo dobrowolnie wyrazić zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną newslettera na podany adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z zm.). Zgoda może być w każdej chwili wycofana.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych są pracownicy i współpracownicy Administratora i spółek z nim powiązanych, dostawcy systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje administrator, podwykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów przetwarzania.


Jakie przysługują Państwu prawa?

Mają Państwo prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu zadania pytań, skierowania żądań lub zgłaszania skarg odnoszących się do ochrony danych osobowych Użytkownika należy kontaktować się z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych: iod@adamed.com.pl.
Jak skontaktować się z nami?
Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych (e-mail: iod@adamed.com.pl, adres korespondencyjny: Adamed Pharma S.A., z siedzibą w Pieńkowie, przy ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów). Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.