Regulamin

 REGULAMIN SERWISU LISTYDOMAMY.PL

 

§1.

 

1.       Definicje:

1)      Centrum Wiedzy – Usługa, zbiór artykułów dotyczących przebiegu ciąży i rozwoju dziecka, wyświetlany przez Usługodawcę, w przypadku Użytkownika zalogowanego – wyświetlany zgodnie z aktualnym stadium ciąży lub rozwoju dziecka zgodnie z deklaracją Użytkownika,

2)      Centrum Wspomnień – Usługa, zbiór zasobów zawierających podpowiedzi i porady dotyczące ciąży i rozwoju dziecka umożliwiająca dokonywanie wpisów przez zalogowanego Użytkownika,

3)      Formularz Rejestracji – formularz dostępny na Portalu umożliwiający założenie Konta,

4)      Generator Fotoksiążki – Usługa umożliwiająca wygenerowanie fotoksiążki w formacie .pdf oraz zlecenie jej do wydruku przez zalogowanego Użytkownika,

5)      Konto – Usługa, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę,

6)      Licznik Ruchów Dziecka – Usługa, formularz umożliwiający monitorowanie aktywności dziecka,

7)      Newsletter – Usługa, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści zawierających list przypisany do określonego stadium ciąży, bądź stadium rozwoju dziecka.

8)      Portal – serwis internetowy Listydomamy.pl, zespół powiązanych ze sobą stron internetowych dostępny pod adresem www.listydomamy.pl,

9)      Regulamin – niniejszy regulamin Portalu Listydomamy.pl,

10)   Usde – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.

11)   Upa - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity z 2016 r., poz. 666 ze zm.

12)   Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Usde,

13)   Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjny nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi,

14)   Usługodawca, administrator Portalu – Adamed Consumer Healthcare S.A. z siedzibą w Pieńków 149, 05-152 Czosnów k. Warszawy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000020720, NIP 771-01-00-364,

15)   Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną korzystająca z Portalu,

2.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania Portalu oraz zasady korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu. Usługami świadczonymi za pośrednictwem portalu są: Centrum Wiedzy, Centrum Wspomnień, Generator Fotoksiążki, Konto, Licznik Ruchów Dziecka, Newsletter.

3.       Usługobiorcami mogą być wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą zostać Usługobiorcą pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Na żądania Usługodawcy osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych zobowiązane są przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów na piśmie.

4.       Warunkiem skorzystania z Usług jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Zaznaczenie akceptacji Regulaminu jest warunkiem koniecznym do założenia Konta na Portalu.

 

§2.

 

1.       Portal ma na celu edukację i wsparcie osób w okresie ciąży i wczesnego macierzyństwa.

2.       Korzystanie z Portalu oraz Usług jest dobrowolne.

3.       Usługobiorca może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę.

4.       Treści zawarte w Portalu nie stanowią porady o charakterze medycznym, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, rekomendacji lub konsultacji oraz nie zastępują wizyty lekarskiej.

5.       Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Portalu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego.

 

§3.

 

1.       Korzystanie z Usług odbywa się na zasadach określonych poniżej. Każdorazowo, gdy skorzystanie z Usługi wymaga wypełnienia formularza, w formularzu zaznaczone są pola niezbędne do korzystania z danej Usługi. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny do rezygnacji z Usługi. Rezygnacja odbywa się poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy. Usługi są bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

2.       Korzystanie z Konta przez Usługobiorcę jest możliwe po wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu „zarejestruj się”. Do momentu rejestracji Użytkownik może odczytywać treści znajdujące się na Portalu, ale nie korzysta czynnie z Usług.

3.       Korzystanie z Usług jest możliwe wyłącznie po założeniu Konta.

4.       Rozpoczęcie świadczenia którejkolwiek z Usług odbywa się z chwilą otwarcia formularza Usługi.

5.       Generator Fotoksiążki umożliwia bezpłatne wygenerowanie fotoksiążki w formacie .pdf oraz zamówienie odpłatnego wydruku i wysyłki fotoksiążki przez drukarnię na warunkach określonych bezpośrednio na stronie internetowej drukarni.

6.       Użytkownik niezalogowany ma możliwość przeglądania treści Portalu. Użytkownik zalogowany (Usługobiorca) ma możliwość wypełnienia dodatkowych danych, które dodatkowo personalizują wyświetlane treści.

7.       Wszystkie dane, oprócz danych oznaczonych jako obowiązkowe do założenia Konta są podawane przez Usługobiorcę dobrowolnie. W przypadku danych, które mogą być uznawane za dane wrażliwe, Usługobiorca może zamieścić wyłącznie dane, które zostały wcześniej podane do publicznej wiadomości. Z uwagi na właściwości Portalu, podanie dodatkowych danych jest wskazane w celu najpełniejszego skorzystania z nich przez Usługobiorcę.

 

§4.

 

1.       Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązuje się do:

1)      korzystania z Usług dostępnych w serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

2)      przestrzegania porządku prawnego i zasad współżycia społecznego, poszanowania przepisów polskiego prawa oraz praw autorskich, praw własności intelektualnej i dóbr osobistych Usługodawcy,

3)      przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

4)      stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej Usługodawcy,

5)      nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Portalu,

6)      nie zamieszczania w Portalu treści o charakterze reklamowym, politycznym, obraźliwym, o charakterze pornograficznym, rasistowskim, nazistowskim, nawołującym do przemocy, bezprawnym lub sprzecznym z dobrym obyczajami.

2.       W przypadku, gdy Usługobiorca nie przestrzega zobowiązań wskazanych w ust. 1 powyżej, Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z Usługobiorcą w trybie natychmiastowym blokując dostęp do Konta Usługobiorcy, usunąć dane wprowadzone przez Usługobiorcę na Portalu lub ich nie zamieścić, a w przypadku, gdy zamieszczane treści stanowią naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, również zawiadomić o tym odpowiednie organy lub władze państwowe. Korzystając z przedmiotowych środków, za wyjątkiem zawiadomienia organu lub władzy państwowej, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę wysyłając do niego wiadomość elektroniczną z podaniem zastosowanego środka oraz przyczyny zastosowania go.

3.       W przypadku odstąpienia przez Usługodawcę od umowy o świadczenie Usług z Usługobiorcą, ponowne zawarcie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług z Usługodawcą wymaga wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej co najmniej poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej e-mail.

 

§5.

 

1.       Prawidłowe korzystanie z Portalu oraz Usług wymaga:

1)      Posiadania przez Usługobiorcę podłączonego do sieci Internet komputera PC lub urządzenia mobilnego, tj. tabletu lub smartfona,

2)      w przypadku komputerów PC: posiadania systemu operacyjnego Microsoft Windows w wersji XP lub nowszej, bądź Mac OS X, zainstalowaną przeglądarkę Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą, bądź Google Chrome 49 lub nowszą bądź Mozilla Firefox 48 lub nowszą bądź Safari 10 lub nowszą;

3)      w przypadku urządzeń mobilnych: posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów:

a)       Android OS w wersji co najmniej 4.4.,

b)       iOS w wersji co najmniej 10.2.

4)      zalecana rozdzielczość ekranu 1280x960 px,

5)      włączenia JavaScript oraz obsługi Cookies w przeglądarce internetowej,

6)      dostęp do poczty elektronicznej.

 

§6.

 

1.       Wszelkie utwory zamieszczone przez Usługodawcę na Portalu stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami Upa.

2.       Użytkownik może korzystać z utworów rozpowszechnionych za pośrednictwem Serwisu wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku (w tym własnego użytku osobistego), określonego w Upa. W szczególności, Użytkownicy nie są uprawnieni do zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu ani też rozpowszechniania ww. materiałów lub ich części w inny sposób w tym w celach o charakterze zarobkowym. Zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu rozpowszechnianie ww. materiałów lub ich części w inny sposób możliwe jest tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonego ustawą Upa cytowania.

3.       Tłumaczenie, opracowanie, przetwarzanie materiałów możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

4.       Wszelkie prawa do Portalu przysługują Usługodawcy.

 

§7.

 

 

1.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usług, jeśli jest ona spowodowana przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, w tym przyczynami leżącymi po stronie Usługobiorcy, np. zastosowanie innego sprzętu niż zalecanego i Siłą Wyższą.

2.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

3.       Siłą Wyższą są wszelkie zdarzenia niezależne od Usługodawcy i Usługobiorcy, znajdujące się poza ich kontrolą, których nie można było przewidzieć i im przeciwdziałać, pomimo dołożenia należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi, huragan, kradzież z włamaniem, strajk, redukcja dostępu do energii elektrycznej lub brak możliwości jej otrzymania.

 

§8.

 

1.       Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub świadczonych za jego pośrednictwem Usług, należy kierować w pocztą elektroniczną na adres kontakt@listydomamy.pl.

2.       Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1)      wskazanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu lub Usług świadczonych przez Portal,

2)      dane osoby zgłaszające reklamację umożliwiające kontakt, preferowane podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu.

7.       Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

§9.

 

1.       Usługodawca zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie. W takim wypadku informacja o zmianie wraz z wykazem tych zmian zostanie opublikowana na stronie główniej Portalu przez okres nie krótszy niż 30 dni kalendarzowych.

2.       Opublikowanie i przekazanie informacji o zmianie Regulaminu wraz z wykazem tych zmian nastąpi na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian.

3.       Usługobiorca, który nie akceptuje zmian w Regulaminie powinien niezwłocznie zakończyć z korzystania z Portalu i Usług. Dalsze korzystanie z Usług po dniu wejścia nowej wersji Regulaminu w życie jest równoznaczne z akceptacją jego treści.

 

§10.

 

1.       Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące działania Portalu należy kierować na adres e-mailowy: kontakt@listydomamy.pl lub zgłaszać listownie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 1 pkt 14). Oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług należy wysyłać na adres kontakt@listydomamy.pl.

2.       Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku.